Nieuws

9 augustus 2022

CNV van start met voorbereidingen voor nieuwe cao waterbedrijven!

Binnenkort gaan de onderhandelingen beginnen voor een nieuwe cao waterbedrijven. 
De afgelopen jaren hebben wij als CNV vaak om tafel gezeten met de werkgever voor verbeteringen van de positie van de werknemers.

Deze cao onderhandelingen zijn echter anders omdat we te maken hebben met een andere wereld dan de afgelopen jaren.
De inflatie is enorm opgelopen en dat vergt, ook vanuit de werkgever, stappen om de koopkracht te behouden.

Waar voorheen Arno Reijgersberg de onderhandelingen deed namens het CNV zullen er dit jaar twee nieuwe bestuurders namens CNV de onderhandelingen voeren: Abhilash Sewgobind en Marc Dorst.

Er spelen meerdere onderwerpen in verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zullen er zorg voor dragen dat er adviezen komen aan de cao tafel. Wat ons betreft kunnen daarna de cao onderhandelingen beginnen.

CNV zal haar leden binnenkort gaan benaderen met een enquête om zo haar eigen inzet te gaan bepalen. Daarnaast zullen wij als CNV ook niet- leden gaan benaderen! Wij willen namelijk een zo breed mogelijk input ophalen voordat wij aan de cao tafel gaan.  

Heb je nu al vragen en/of opmerkingen?

Abhilash Sewgobind: a.sewgobind@cnv.nl
Marc Dorst: m.dorst@cnv.nl

31 mei 2022

Seizoen 3 van de cao drinkwater podcast is begonnen

In seizoen 3 van de cao drinkwater podcast gaat journalist Erik Zwiers op bezoek bij de onlangs in het leven geroepen paritaire werkgroepen. Hierin werken de vakbonden en de werkgevers samen aan de toekomst van de CAO. Waar houden zij zich mee bezig, wat staat er op het spel en vooral: wil het een beetje lukken met die samenwerking?

Luister naar de nieuwe afleveringen

27 juli 2021

Nienke de Wolff: "We hebben een goede cao, maar er blijft nog genoeg werk te doen."

Nienke de Wolff, HR Manager bij Evides, is door de leden van de WWb per 1 augustus 2021 benoemd als bestuurslid van de WWb. Zij neemt daarbij het stokje over van Hank Kuit die, na aan het einde van zijn zittingsduur is gekomen, het bestuur gaat verlaten.

Nienke: “Ik werd gevraagd om na het vertrek van Hank Kuit per 1 augustus deel te nemen aan het bestuur van de WWb. Het is voor mij weer een hele nieuwe rol. Het lijkt mij heel interessant en leuk om naast mijn werk voor Evides ook breder in de drinkwatersector actief te zijn. Ik zit ook in het overleg voor de HR-managers in de drinkwatersector (HPO) en kan zo de linking pin vormen tussen het HPO en het bestuur van de WWb. Mijn twee collega-bestuursleden zijn directeur bij een waterbedrijf. Ik denk dat ik, gezien mijn HR-achtergrond, nieuwe kennis en inzichten kan toevoegen aan het bestuur. We vormen op deze manier een mooi en divers team.”

Bekijk en lees hier het hele nieuwsbericht

10 juni 2021

De nieuwe cao staat online!

Begin mei stemden de medewerkers van de drinkwaterbedrijven en waterlaboratoria vrijwel unaniem voor de nieuwe cao. In de nieuwe cao zijn verschillende afspraken gemaakt over lonen, geboorteverlof en andere arbeidsvoorwaarden. Je kunt de cao Waterbedrijven 2021-2022 nu lezen (PDF, 2 MB).

6 mei 2021

87% van de medewerkers stemt voor de nieuwe cao

Vorige week konden de medewerkers van de waterbedrijven hun mening geven over het nieuwe cao akkoord. Na drie informatie-bijeenkomsten stemde maar liefst 87% voor de nieuwe cao. Een haast Noord-Koreaanse uitslag die zelfs bij de vakbonden tot verbazing leidde.

In het nieuwe akkoord krijgen alle medewerkers er bruto 75 euro per maand op het loonstrookje bijgeschreven, in plaats van een procentuele loonsverhoging. Dat is een trendbreuk met de voorgaande cao’s. Ook nieuw in het akkoord is de aanvulling van het loon bij geboorteverlof tot 100%. Al met al goed resultaat voor de laagst betaalde functies en de jongere werknemers.


Voor de oudere werknemers, en met name zij die de snelle ontwikkelingen in de sector wat lastiger kunnen bijbenen of moeilijker ter been raken en eerder met pensioen zouden willen gaan, pakt het akkoord minder gunstig uit.

Toch zijn de bonden en de medewerkers ermee in hun nopjes en stemde de medewerkers bijna unaniem voor het nieuwe tweejarige akkoord. Een trendbreuk, want normaal gezien ligt de stemming, na veel soebatten, tussen de 50 en 60 procent.

Hoe kan het dat de onderhandelingen nu wel zonder gedoe en in zo’n korte tijd tot een goed einde kwamen en vrijwel unaniem door de werknemers werd goedgekeurd? En wat betekent dit voor de toekomst van de collectieve arbeidsvoorwaarden? Daarover praten we met Michel Hupkens en Mark Hom, FNV kaderleden die de onderhandelingen van nabij meemaakten.

Beluister het hele verhaal van in aflevering ‘De Stemming’ van de Cao Drinkwater Podcast.

30 april 2021

Nieuwe cao drinkwatersector!

Een ruime meerderheid van de leden van de vakbonden en medewerkers hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er een nieuwe cao is voor de drinkwatersector.

Ruime meerderheid stemt voor

De door de vakbonden gehouden stemmingen leverde een zeer positief resultaat op. Bij het FNV ging ruim 82% van de leden akkoord met het behaalde onderhandelingsresultaat. Bij vakbond CNV stemde maar liefst 94% van de leden voor. Alle medewerkers uit de drinkwatersector konden bij vakbond AVV hun stem uitbrengen. Van de medewerkers die van deze mogelijkheid gebruikt hebben gemaakt stemde 86% voor het onderhandelingsresultaat.

Inhoud nieuwe cao

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Per 1 januari 2021 krijgen alle medewerkers met een voltijdsdienstverband een loonsverhoging van € 75 bruto. Per 1 januari 2022 worden de salarissen nog eens met 1,5% verhoogd. Daarnaast wordt het inkomen van medewerkers die gebruik maken van de wettelijke regeling Geboorteverlof tijdens de verlofperiode aangevuld tot 100% van het salaris.

De cao-partijen hebben ook afgesproken om in een aantal werkgroepen gezamenlijk onderzoek te doen naar ontwikkelingen in de drinkwatersector zoals bijvoorbeeld de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Tevreden

De vakbonden en de werkgevers zijn zeer tevreden met de nieuwe cao. Er zijn mooie afspraken gemaakt die passen bij de drinkwatersector.

Bekijk hier het nieuwsbericht

15 april 2021

Jongere medewerkers gaan er het meest op vooruit

Nieuwe CAO voor drinkwaterbedrijven

Werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de drinkwatersector. De maandsalarissen worden met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met €75 en op 1 januari 2022 ontvangen de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,5%. De looptijd van de nieuwe cao is twee jaar.

De nominale salarisverhoging van €75 per maand bij een voltijds dienstverband is het meest gunstig voor de medewerkers in de lagere schalen of medewerkers die nog aan het begin van hun salarisschaal zitten, zoals vaak de jongeren. In 2022 ontvangen alle werknemers daarbovenop een loonsverhoging van 1,5%.

Aanvulling op geboorteverlof

Ook krijgen werknemers die geboorteverlof opnemen als hun partner een kind gekregen heeft, een aanvulling op de uitkering van het UWV tot 100% van het salaris. “Met de nieuwe cao neemt de sector haar sociale verantwoordelijkheid en blijft zij aantrekkelijk voor jonge werknemers”, aldus Wim Drossaert, voorzitter van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb). Een belangrijk doel van de werkgevers is verder de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zodat zij gezond werkend de pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken. Over dit onderwerp zijn in de cao studieafspraken gemaakt.

Meer inspraak en stemrecht voor alle werknemers

Uniek in het cao-overleg was de wijze waarop de inspraak van de werknemers is georganiseerd. Voorafgaand aan de onderhandelingen heeft de Werkgeversvereniging Waterbedrijven alle medewerkers uitgenodigd om mee te praten. Hiertoe heeft de WWb de website caodrinkwater.nl gelanceerd en een serie filmpjes en podcasts gemaakt. Verschillende medewerkers spraken in de Drinkwater Podcast over hun werk en hun wensen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden. “Dit leverde veel waardevolle informatie op als input voor de onderhandelingen”, vertelt Drossaert. “Bovendien bleek het een uitstekende manier om werknemers actiever te betrekken bij hun eigen arbeidsvoorwaarden.” Ook de vakbonden zijn tevreden over deze nieuwe manier van communiceren en gebruikten de website ook om hun eigen informatie met alle medewerkers te communiceren.

Werknemers spreken zich nu uit over akkoord

Het cao-akkoord wordt nu door de vakbonden voorgelegd aan alle medewerkers in de drinkwatersector. Omdat dit jaar, naast de FNV en CNV, voor het eerst ook de vakbond AVV aan de onderhandelingen deelnam, worden ook medewerkers die niet lid zijn van een vakbond in de gelegenheid gesteld om formeel over het akkoord te stemmen.

9 april 2021

Onderhandelaars tevreden met onderhandelingsresultaat

Extra aandacht voor de lagere salarissen

Vlak voor Pasen bereikten de werkgevers en vakbonden een akkoord voor de nieuwe cao. Wat zijn de hoofdpunten uit de nieuwe cao en waarom werd hiervoor gekozen?

Hoofdpunten uit het akkoord

 • per 1 januari 2021 verhoging van de salarisschalen met 75,-
 • per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 1,5%.
 • aanvulling salaris bij geboorteverlof tot 100%
 • studieafspraken over duurzame inzetbaarheid.

Het cao-overleg leek begin maart nog opgeschort te worden toen de vakbonden het loonvoorstel van de werkgevers unaniem van tafel veegden. Waar de CNV pleitte voor ‘koopkrachtbehoud plus een beetje erbij’ en de FNV en AVV inzette op een loonstijging van 3%, hadden de werkgevers rekening te houden met de huidige marktomstandigheden. Voor werkgevers is het van belang dat de loonstijgingen in de drinkwatersector niet uit de pas lopen met de andere sectoren zoals Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

Hoewel de bonden hier niet ongevoelig voor bleken, lagen de verwachtingen zover uit elkaar dat verder praten lastig dreigde te worden. Met de door alle partijen getekende intentieverklaring om een constructief en vlot overleg te voeren als stok achter de deur, keerde men terug naar de onderhandelingstafel. Geen van de partijen zat immers te wachten op een herhaling van het moeizame overleg in 2017. De werkgevers en de bonden waren gezamenlijk ook van mening dat er meer besproken moest worden dan alleen maar een loonsverhoging. De cao moet immers aantrekkelijk blijven voor alle medewerkers. 

En als de loonruimte beperkt is zouden medewerkers in de lagere schalen en jongere medewerkers die nog in het begin van hun schaal zitten er in ieder geval significant op vooruit moeten gaan.

Het nu behaalde resultaat van een nominale salarisverhoging van €75 bij een voltijds dienstverband in 2021 stemt alle partijen tot grote tevredenheid. “De reden om alle medewerkers nu een nominaal bedrag toe te kennen, is om juist de medewerkers met een lager salaris iets extra’s te kunnen bieden”, zegt de voorzitter van de WWb Wim Drossaert. “Daarmee gaan de lagere schalen er nu procentueel harder op vooruit, dan medewerkers in de hogere schalen. Volgend jaar gaat iedereen er 1,5% op vooruit.”

FNV onderhandelaar Marcelle Buitendam ziet met de nominale loonstijging een wens ingewilligd worden. In de Cao Drinkwaterpodcast had zij eerder al aangegeven dat te veel mensen ’s nachts wakker liggen, omdat zij hun rekeningen niet kunnen niet kunnen betalen. “Met dit resultaat wordt het hele functie-loongebouw iets opgehoogd en kunnen de mensen met een lager loon en de jongere werknemers ook thuis de tent draaiende houden.”

Geboorteverlof

Een ander belangrijk resultaat is de aanvulling op het salaris tot 100% bij geboorteverlof. Hoewel dit aanvankelijk door geen van de partijen in de inzetbrieven was opgenomen, werd dit voorstel van de CNV vrijwel meteen omarmd.

Volgens WWB voorzitter Drossaert was dit een voorstel waar de werkgevers zich goed in kunnen vinden. “Het is tegenwoordig logisch dat zowel de vrouw als de man betrokken zijn bij de geboorte van hun kind. Wij zijn het dan ook met de bonden eens dat er geen onderscheid meer gemaakt moet worden tussen vaders en moeders.”

Duurzame inzetbaarheid

Een ander belangrijk onderhandelingsresultaat is dat er afspraken zijn gemaakt over een verdere uitwerking van de duurzame inzetbaarheid. In een werkgroep zullen vertegenwoordigers van alle cao-partijen onderzoek doen naar de praktijk van het in- door- en uitstroombeleid in de drinkwatersector. Op basis hiervan kunnen cao-partijen voorstellen doen voor toekomstig personeelsbeleid. Hetzelfde geldt ook voor het toekomstig beleid ten aanzien van garantielonen.

Sewgobind: “Hoe om te gaan met de garantielonen is een ingewikkeld vraagstuk. Door hier de komende twee jaar in een paritaire werkgroep nader onderzoek te doen, halen we nu de angel eruit en kunnen we straks toteen duurzame oplossing komen.”

Inspraak en stemrecht voor alle werknemers

Uniek in het cao-overleg was dit jaar de wijze waarop de inspraak van de werknemers werd georganiseerd. Voorafgaand aan de onderhandelingen heeft de werkgeversvereniging alle medewerkers uitgenodigd om mee te praten. Hiervoor heeft de WWb een website in het leven geroepen en een serie podcasts laten maken. Werknemers spraken in de Drinkwater Podcast over hun werk en hun wensen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden. “Dit leverde veel waardevolle informatie op die met alle cao-partijen is gedeeld en in het cao-overleg is meegenomen”, vertelt Drossaert. “Bovendien bleek dit een uitstekende manier om werknemers actiever te betrekken bij hun eigen arbeidsvoorwaarden.”


Het cao-akkoord wordt nu door de vakbonden voorgelegd aan de werknemers. Ook medewerkers die geen lid zijn van de vakbond, kunnen dit keer hun stem uitbrengen via de nieuwe vakbond AVV. Op 3 mei a.s. verwachten de vakbonden de ledenraadpleging te hebben afgerond. Werkgevers en vakbonden verwachten en hopen dan weer een nieuwe en goede cao voor de drinkwatersector te hebben.

Luister in de Cao Drinkwaterpodcast naar de uitgebreide reacties van werkgevers en vakbonden op het akkoord.

2 april 2021

Onderhandelingsresultaat bereikt

Hoofdpunten zijn:

 1. per 1 januari 2021 verhoging van de salarisschalen met € 75,-
 2. per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 1,5%.
 3. Aanvulling salaris bij geboorteverlof tot 100% en studieafspraken over duurzame inzetbaarheid.
 4. De looptijd is twee jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

De partijen zijn blij met het bereikte resultaat.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

19 maart 2021

Hoe zien de arbeidsvoorwaarden er over tien jaar uit?

Praat mee in de Cao Drinkwater Podcast!

Terwijl we de ontwikkelingen rond de nieuwe cao op de voet blijven volgen en daar in de komende tijd verslag van zullen blijven doen, starten we eind van deze maand met een nieuw seizoen van de veelbeluisterde Cao Drinkwater Podcast.

In seizoen 3 zal de Cao Drinkwater Podcast met een nieuw format van start gaan. Waar journalist Erik Zwiers in de eerste twee seizoenen één op één in gesprek ging met werknemers, werkgevers en de vakbonden over de individuele wensen, nodigen wij je nu uit aan een digitale ronde tafel voor een serie toekomstgesprekken.

In het nieuwe seizoen van de Cao Drinkwater Podcast gaan we met werknemers, vakbonden en werkgevers in gesprek om een algemene of mogelijke toekomstvisie te schetsen op de maatschappelijke positie van de drinkwatersector en de arbeidsvoorwaarden. We doen dit aan de hand van een aantal stellingen over onderwerpen als:

 • Algemeen maatschappelijke en burgertrends inzake vertrouwen, democratie, economie en werk
 • De veranderende arbeidsmarkt en bestaanszekerheden
 • Persoonlijke ambities en baankeuze
 • Inspraak op de werkvloer
 • De maatschappelijke positie van de waterbedrijven in 2030
 • Gedeelde ambities = gedeelde verantwoordelijkheid: democratisering van de arbeidsvoorwaarden
 • De rol van jongerenorganisaties en ondernemingsraden van de waterbedrijven bij de arbeidsvoorwaarden
 • Toekomst en inhoud van de cao

Deze gesprekken hebben nadrukkelijk het doel om met elkaar na te denken over mogelijke toekomstscenario’s van de collectieve arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop die tot stand zouden kunnen komen. Van de huidige cao-onderhandelingen wordt in andere publicaties en uitzendingen verslag gedaan.

De opnamen van seizoen 3 van de Cao Drinkwater Podcast vinden online plaats op donderdag 25 maart en dinsdag 1 april, telkens van 15.00 – 16.30 uur.

Wil jij meepraten over de toekomst van de arbeidsvoorwaarden? Stuur dan nu een mailtje aan josan@banka.nl. Wil je niet zelf meepraten, maar denk je dat dit echt iets is voor één van je collega’s? Stuur dit bericht dan aan hem of haar door.

De Cao Drinkwater Podcast is een initiatief van de Werkgeversvereniging Drinkwaterbedrijven en wordt van harte gesteund door de vakbonden AVV, CNV en FNV.

2 maart 2021

CNV kiest voor de balans

Ab Sewgobind is de afgevaardigd CNV-bestuurder in het huidig cao-overleg, dat stilaan naar een hoogtepunt kruipt nu de lonen op tafel liggen. “Wij willen juist meedenken en meehelpen in plaats van rollebollend met elkaar over straat gaan, omdat we het niet eens worden over het loon”, zegt de CNV-bestuurder in aanloop naar de nieuwe onderhandelingsronde. Maar of dat zo blijft, is de vraag. De wensen liggen nog een eind uit elkaar.

De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn nu ruim twee maanden onderweg en verlopen vooralsnog in een constructieve sfeer, vindt Ab Sewgobind. Maar er moeten uiteindelijk wel knopen gehakt gaan worden.

Waar de FNV en de AVV fors hebben ingezet met respectievelijk een looneis van 5 en 3%, heeft de CNV zich met haar inzetbrief gematigder opgesteld. Volgens Ab is de doelstelling van de CNV om ervoor te zorgen dat de werknemers er in niet in koopkracht op achteruit gaan. “Maar”, zegt hij er meteen achteraan, “we vinden het ook belangrijk dat daar een stukje structurele loonsverhoging naast komt, zodat mensen er ook wel een beetje op vooruitgaan”.

Wat die looneis van de CNV dan zal zijn is nog niet meteen duidelijk. “Het hoeft niet gigantisch hoog te zijn, maar het moet wel realistisch zijn. Wij hebben dat bewust een beetje in het midden gelaten omdat wij vinden dat dit een zoektocht samen met de werkgevers moet zijn. We weten immers niet wat zij in de portefeuille hebben zitten.”

We kunnen niet alles in één mandje leggen

Op de vraag of het behoud van koopkracht en een beetje meer niet ook gewoon een kwestie is van een rekensom maken, reageert Ab: “Af en toe moet je ook een rekensom maken, maar wij kijken ook naar het gehele pakket arbeidsvoorwaarden. We willen graag een cao afsluiten die in balans is.” Dat betekent dat de CNV bij haar looneis ook kijkt naar andere arbeidsvoorwaarden die ook geld kosten. “We kunnen niet alles in één mandje leggen. Dat moet je soms spreiden en dan is het maar de vraag waar je dan de nadruk op legt.”

Volgens de CNV zijn we het afgelopen jaar door Covid-19 in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen. Zo lijkt het thuiswerken nog niet eens zo’n slechte ontwikkeling en zal dat, naar het zich laat aanzien, ook in het post-coronatijdperk eerder regel dan uitzondering zijn. “In de toekomst zullen we meer toegaan naar een hybride vorm werken. En daar zullen we maatwerk-afspraken voor moeten maken. Dat zal deels in de vergoedingensfeer moeten liggen, maar ook Arbo-technische zaken als een goede thuiswerkplek moeten goed geregeld worden”, zo licht Ab zijn bredere visie op het arbeidsvoorwaardenpakket toe.

Proefballonnetje

De flexibiliteit om voor alle medewerkers goede afspraken te maken over hybride werken, zijn voor de CNV echter nog geen aanleiding om af te stappen van een standaard cao. Het proefballonnetje van de AVV om een minimale cao op te stellen, die veel meer ruimte laat voor werkgevers om individuele afspraken te maken, gaat Ab dan weer te ver.

“Een minimum cao maakt dat die afwijkingsmogelijkheid inderdaad hebt, maar maakt ook dat je verschillen krijgt tussen de verschillende bedrijven. Ik wil het niet daarmee direct afschieten en het is zeker iets waar we over na zouden kunnen denken, maar dan zou ik eerst wel alle plussen en minnen goed tegenover elkaar willen afwegen. Als de werkgevers dit een goed idee zouden vinden, dan zou ik zeggen: breng het maar in kaart wat dit dan betekent. Maar ik zet de deur nog niet open, want dit is volgens mij niet de cao die je zou moeten willen.”

Beluister het hele verhaal van Ab in aflevering 11 van de Cao Drinkwater Podcast.

2 maart 2021

Socialer uit de crisis. Teveel mensen staat het water aan de lippen.

Als Marcelle Buitendam één pagina van de cao zelf zou mogen schrijven, dan hoeft ze geen seconde na te denken. “Dan zou ik het voorwoord willen schrijven”, zegt de FNV bestuurder in aflevering 12 van de Cao Drinkwater Podcast. Bovenaan de pagina schrijft ze: “Artikel 1: wet boerenverstand. Denk logisch na.” Dat klinkt alsof de onderhandelingen nu echt zijn begonnen.

Hoewel Marcelle een nieuw gezicht is in de drinkwatersector, is ze beslist geen vreemde aan de onderhandelingstafels. De FNV bestuurder onderhandelt al ruim tien jaar over de arbeidsvoorwaarden van werknemers van de luchthavens, zeehavens en het loodswezen. Iedereen die Nederland laat vliegen, drijven of de goede kant op sleept, kan op haar rekenen. De 5.500 medewerkers die 24 uur per dag schoon en veilig drinkwater door Nederland laten stromen nu dus ook.

De FNV is de onderhandelingen ingegaan met het motto ‘Socialer uit de crisis’. Hoewel men hiervoor in eerste instantie naar het kabinet zou moeten stappen, hebben ook de werkgevers hier een grote verantwoordelijkheid te nemen, vindt Marcelle. “De gesprekken verlopen nog steeds in goede harmonie. Maar ja, het gaat natuurlijk wel om het spel met de knikkers. Zodra het op loon aankomt wordt het lastiger. Dat ligt behoorlijk uit elkaar.”

Het woord is aan de achterban

Landelijk strijdt de FNV voor een loonstijging van 5%. Die eis is de werkgevers een brug te ver. Of de nu voorgestelde 3% haalbaar is, valt nog te bezien. “We gaan nu eerst terug naar onze achterban.”
Het woord is daarmee weer aan de werknemers die volgens de FNV het water te vaak aan de lippen staat. “Tien procent van de mensen ligt ‘s nachts wakker omdat hij niet al zijn rekeningen kan betalen”, onderstreept Marcelle de noodzaak van een loonstijging van meerdere procenten. 

Een ander onderwerp dat veel werknemers nu op de schouders drukt, is de thuiswerkvergoeding. Ook daar valt volgens de FNV nog heel wat te winnen. De door het Nibud voorgerekende vergoeding van € 2 per dag is volgens Marcelle “bedacht door mensen die nooit boodschappen doen”.

De suggestie om de thuiswerkvergoeding aan te vullen met de vergoeding voor reiskosten, die nu niet gemaakt worden omdat we verplicht thuiswerken, vindt vanaf 1 april de fiscus tegenover zich. “Wat hadden we een mooie regeling! Maar daar zet de belastingdienst nu een streep doorheen. Werkgevers mogen het reiskostenbudget niet langer voor andere doeleinden gebruiken. Het zal dus op een andere manier geregeld moeten worden. Dat daar budget voor nodig is, dat lijkt me duidelijk. Er valt nog een hoop te doen om socialer uit de crisis te komen”, concludeert Marcelle in de Cao Drinkwater Podcast.

Beluister het hele verhaal van Marcelle in aflevering 12 van de Cao Drinkwater Podcast.

9 februari 2021

In Groningen maken ze de pis niet lauw

Ieder jaar gaat de AOW-leeftijd een beetje verder omhoog. De vakbonden FNV en CNV zouden graag zien dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Volgens Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen, kunnen oudere werknemers niet gemist worden en is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

“Eerder stoppen met werken is al heel lang een onderwerp dat op tafel ligt”, vertelt Riksta Zwart in aflevering tien van de CAO Drinkwater Podcast. “In de watersector zijn er natuurlijk veel functies die buitenwerk inhouden of waarin je 24/7 diensten moet draaien. We bestaan al 140 jaar, dus je weet dat dat erbij hoort.”

Bij Waterbedrijf Groningen maken ze de pis niet lauw, dus hoor je ze in het noorden niet gauw klagen. Bovendien is het verzuimpercentage onder oudere werknemers laag. Dat is niet alleen in Groningen zo, dat geldt in de hele sector. Dat neemt echter niet weg dat de waterbedrijven veel aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Riksta: “We kijken bijvoorbeeld heel goed of het werk fysiek niet te zwaar is en of we dit kunnen ondersteunen met technische middelen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het mentaal welbevinden van medewerkers. Daar hebben we vier jaar geleden het duurzame inzetbaarheidsprogramma voor opgezet en dat heeft veel opgeleverd.”

Dakpanconstructie waarborgt kennis

Hoewel er dus veel aandacht is voor de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers, wil Riksta daar niet mee zeggen dat oudere werknemers niet eerder zouden kunnen stoppen met werken. “Er zijn diverse mogelijkheden, zoals verlofsparen, om eerder te kunnen stoppen met werken. Sommige werknemers kunnen daardoor al twee jaar eerder met pensioen.”

Om te voorkomen dat waardevolle kennis verloren gaat door vroegpensioen of uitval, heeft het Groningse waterbedrijf een ‘dakpanconstructie’ bedacht. Door al wat eerder nieuwe werknemers aan te trekken en deze één of enkele jaren te koppelen aan de vertrekkende werknemer, wordt een rimpelloze overdracht van kennis en kunde gewaarborgd.
Riksta, die ook als bestuurder van de WWb aan de cao-onderhandelingstafel zit, roept de vakbonden dan ook op om hun oor goed te luister te leggen bij de werknemers. Zij kunnen zich er dan zelf van vergewissen dat de waterbedrijven zeer zorgvuldig omgaan met de gezondheid van de werknemers.

Beluister het hele verhaal over duurzame inzetbaarheid in aflevering 10 van de Cao Drinkwater Podcast.

3 februari 2021

Cao-overleg 2 februari 2021

De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden en de WWb hebben elkaar op 2 februari jl. weer gesproken over de nieuwe cao voor de drinkwatersector. De cao-partijen hebben op een aantal cao-onderwerpen goede stappen kunnen zetten en daar soms al overeenstemming over bereikt. Uiteraard moeten die afspraken nog goed op papier worden gezet.

De cao-partijen hebben ook al over verschillende cao-onderwerpen eenzelfde doel voor ogen. Over de uitwerking van de details zal nog wel verder moeten worden gesproken. En dan zijn er natuurlijk nog een aantal onderwerpen waar partijen het nog niet eens zijn met elkaar en waar in een volgend overleg stevig over doorgepraat zal worden.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers en vakbonden zijn het bijvoorbeeld met elkaar eens dat de duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling van medewerkers een heel belangrijk onderwerp voor nu en in de toekomst is. De cao-partijen willen daarom er met elkaar serieus werk van maken om het loopbaanbeleid in de drinkwatersector onder de loep te nemen. Hiervoor worden paritaire werkgroepen met vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers ingesteld die dit onderwerp gaan onderzoeken en die aanbevelingen gaan doen aan de cao-partijen.

Volgend cao-overleg

Het volgende cao-overleg staat gepland op 17 februari a.s.. Vakbonden en de werkgevers hebben nog een aantal pittige discussies met elkaar te voeren. Eén van de belangrijke onderwerpen die dan verder besproken gaat worden, is de ontwikkeling van het loon. De cao-partijen hebben nog steeds het voornemen en de hoop dat binnen afzienbare tijd een cao kan worden afgesloten.

Praat mee over onze nieuwe cao!

Als medewerker uit de drinkwatersector kun je nog steeds je stem laten horen en je mening doorgeven aan de cao-partijen via de website caodrinkwater.nl of via de websites van de vakbonden FNV, CNV en AVV. Praat mee! De nieuwe cao is er immers voor iedereen.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

25 januari 2021

AVV pleit voor democratischer besluitvorming en een flexibeler cao

“Eigenlijk is een cao niks anders dan een document dat gebaseerd is op gestold wantrouwen, namelijk gij zult zich hieraan houden. Dit zijn de afspraken.” Dit zegt Rene Koorn, bestuurder van de AVV, in de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Cao Drinkwater Podcast.

Het Alternatief Voor Vakbond, de AVV, neemt dit jaar voor het eerst deel aan de cao onderhandelingen. Aanleiding hiertoe was dat na de vorige cao onderhandelingen diverse medewerkers zich uitspraken over het onderhandelingsproces en zij zich daarin niet voldoende gehoord voelden omdat zij geen lid zijn van de FNV of CNV en daar ook geen lid van wilden worden. Met name jongere medewerkers willen, volgens Koorn, niet lid worden van de traditionele bonden, net zoals zij zich steeds vaker niet met een lidmaatschap willen committeren aan bijvoorbeeld een sportclub.

De AVV biedt volgens Koorn om meerdere reden een goed en vooral eigentijds alternatief. Zo is de AVV geen bond die positioneel wil onderhandelen, maar zoekt zij daarentegen juist naar de gedeelde belangen tussen werkgevers en werknemers en ligt het initiatief voor de inzet bij de cao onderhandelingen bij de AVV geheel bij de werknemers.

Minimum cao voor meer maatwerk

Hoewel de inzet van de AVV bij de huidige cao onderhandelingen inhoudelijk niet ver uiteenloopt met die van de FNV en CNV, wil de AVV op één punt wel degelijk verder gaan. In plaats van een rigide cao waarin het voor werkgevers lastig is om maatwerk te leveren voor optimale arbeidsvoorwaarden, wil Koorn zich hard maken voor een minimum cao. Hierdoor krijgen de werkgevers en de werknemers meer manoeuvreerruimte om individuele afspraken te maken. Hoe de FNV en de CNV hier tegenover staan, kan Koorn niet inschatten

“Daar hebben we het nog niet over gehad”, zegt Koorn in de podcast. “Mijn ervaring is dat arbeidsvoorwaarden aan het veranderen zijn en dat we wel mee móeten gaan met omgevingsveranderingen. De werknemer die twintig jaar geleden in dienst is getreden, is niet meer dezelfde als die nu in dienst treden. De context waarbinnen het werk uitgevoerd moet worden en de organisaties veranderen continu en daar moet je op inspelen”, aldus Koorn.

Beluister het hele verhaal over de AVV in aflevering 9 van de Cao Drinkwater Podcast.

13 januari 2021

Cao-overleg 11 januari 2021

Op 11 januari jl. hebben de cao-delegaties van de drie vakbonden en de delegatie van de WWb elkaar weer digitaal ontmoet. Deze bijeenkomst werd gebruikt door de cao-partijen om te reageren op elkaars cao-voorstellen en om onderwerpen verder toe te lichten.

Vakbonden en werkgevers willen samen werken aan een cao die er toe doet en die relevant is voor alle medewerkers in de drinkwatersector. Dat betekent dat er niet alleen zaken voor de korte termijn zoals bijvoorbeeld het loon in de cao geregeld moeten worden, maar dat er ook nagedacht wordt over zaken voor de langere termijn. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als de loopbaanpaden in de toekomst en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

De cao-partijen willen in de komende cao-periode een aantal werkgroepen gaan instellen, waarin gezamenlijk wordt gekeken hoe de situatie in de sector er nu uitziet, welke nieuwe ontwikkelingen er op ons afkomen, en hoe we hier op een slimme, voor zowel werkgever als de medewerkers aantrekkelijke manier mee om moeten gaan. Vakbonden en werkgevers willen zo samenwerken om te zorgen dat de drinkwatersector als werkgever aantrekkelijk blijft en daardoor goede medewerkers kan behouden en aantrekken.

Uiteraard moet er over veel belangrijke cao-onderwerpen nog goed verder gepraat worden. De cao-partijen zijn echter positief gestemd dat binnen afzienbare tijd een nieuwe cao af kan worden gesloten.

Wil jij weten wat er in het overleg over jouw cao wordt besproken? Je kunt alle informatie, zoals de voorstellen van de cao-partijen, vinden op de website caodrinkwater.nl. Er zullen regelmatig nieuwe berichten, documenten en podcasts op deze website worden geplaatst. En je kunt via deze website ook jouw mening doorgeven aan alle cao-partijen.

Daarnaast kun je ook via de websites van de bonden, CNV, FNV en AVV, je mening delen. Dit geldt zowel voor leden als ook voor niet-leden.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

28 december 2020

Cao-overleg 23 december 2020

De cao-delegaties van de WWb en de vakbonden hebben op 23 december jl. elkaar weer langs digitale weg gesproken. Het doel van het overleg was het toelichten van de cao-voorstellen die werkgevers en vakbonden hebben opgesteld. Daarnaast zijn er ook afspraken over het verdere verloop van het cao-overleg gemaakt.

De cao-partijen spreken elkaar weer in het nieuwe jaar op 11 januari en 2 februari. Dan begint ook het echte onderhandelen. Er liggen verschillende onderwerpen waar de cao-partijen nog goed over moeten praten. Vakbonden en de werkgevers hebben wel de intentie uitgesproken om binnen afzienbare tijd een nieuwe cao af te sluiten. Uiteraard mag snelheid niet ten koste gaan van de kwaliteit van de af te sluiten cao. Want partijen zijn het met elkaar eens dat er een cao moet komen die voor alle medewerkers relevant is.

Je kunt de cao-voorstellen van vakbonden en de werkgevers inzien op de website caodrinkwater.nl. Op deze website vind je meer informatie over de cao, de cao-partijen en het cao-overleg. Ook kun je op deze website horen en zien wat je collega’s van de cao vinden. En je kunt via de website ook je eigen mening over cao-zaken  geven. De via de website ontvangen meningen, ideeën en suggesties van medewerkers worden geanonimiseerd gedeeld met alle cao-partijen. Dus laat je horen en deel je mening via caodrinkwater.nl. De nieuwe cao is er immers voor iedereen!

Daarnaast kun je ook via de websites van de bonden, CNV, FNV en AVV je mening delen, zowel leden als niet-leden.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

11 december 2020

Het cao-overleg is gestart

Op 8 december jl. hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en de vakbonden FNV, CNV en AVV voor de eerste keer overleg gehad over een nieuwe cao.

De huidige cao loopt per 31 december 2020 af. Het overleg was vooral bedoeld om kennis te maken en afspraken te maken over het cao- proces. Het (online) overleg verliep in een open en positieve sfeer.

In dit eerste cao-overleg waren, naast de werkgeversvereniging, drie vakbonden aanwezig. Vakbond AVV neemt namelijk voor de eerste keer deel aan het cao-overleg voor de drinkwatersector. De WWb en de vakbonden hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om een cao af te sluiten met alle vier de cao-partijen samen. Op deze manier wordt immers uiting gegeven aan de wens van alle cao-partijen om een cao af te sluiten die door een zo groot mogelijk aantal medewerkers in de drinkwatersector gedragen wordt.

De vier cao-partijen hebben ook naar elkaar uitgesproken dat zij het van groot belang vinden dat alle medewerkers tijdens het cao-overleg gehoord kunnen worden.

De cao-partijen gaan de komende weken hun cao-voorstellen aan elkaar voorleggen en bespreken. Alle cao-partijen hopen op een voorspoedig cao-overleg dat binnen afzienbare tijd zal leiden tot een nieuwe cao voor de drinkwatersector.

De huidige cao loopt per 31 december 2020 af. Het overleg was vooral bedoeld om kennis te maken en afspraken te maken over het cao- proces. Het (online-) overleg verliep in een open en positieve sfeer.

In dit eerste cao-overleg waren, naast de werkgeversvereniging, drie vakbonden aanwezig. Vakbond AVV neemt namelijk voor de eerste keer deel aan het cao-overleg voor de drinkwatersector. De WWb en de vakbonden hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om een cao af te sluiten met alle vier de cao-partijen samen. Op deze manier wordt immers uiting gegeven aan de wens van alle cao-partijen om een cao af te sluiten die door een zo groot mogelijk aantal medewerkers in de drinkwatersector gedragen wordt.

De vier cao-partijen hebben ook naar elkaar uitgesproken dat zij het van groot belang vinden dat alle medewerkers tijdens het cao-overleg gehoord kunnen worden.

De cao-partijen gaan de komende weken hun cao-voorstellen aan elkaar voorleggen en bespreken. Alle cao-partijen hopen op een voorspoedig cao-overleg dat binnen afzienbare tijd zal leiden tot een nieuwe cao voor de drinkwatersector.

Bekijk hier het nieuwsbericht.